#70 PokeVoyage

28 / 200
play.pokevoyage.com
PokeVoyage

#74 Limitless Pixelmon

36 / 99
play.limitlessmc.net
Limitless Pixelmon

#90 JourneyGaming

116 / 2020
play.journeygaming.com
JourneyGaming

#103 Pixelmon Reforged Server

701 / 3000
pixel.mc-complex.com
Pixelmon Reforged Server

#107 Pixelmon Servers

57 / 999
play.pixelmonrealms.com
Pixelmon Servers

#126 DestinyMC

259 / 1000
play.thedestinymc.com
DestinyMC

#162 Pixelmon Unlinked

21 / 1000
pixel.un-linked.com
Pixelmon Unlinked

#227 PokeDash

40 / 100
play.pokedash.org
PokeDash

#255 Pixelmoncraft Pixelmon Reforged Server

56 / 1000
server.pixelmoncraft.com
Pixelmoncraft Pixelmon Reforged Server

#259 PokeLegends

66 / 100
play.pokelegends.net
PokeLegends

#260 PokeLandia

0 / 100
jogar.pokelandia.com
PokeLandia

#277 PokeClub

34 / 100
play.pokeclub.net
PokeClub

#304 PixelmonHollows Network

0 / 1
play.pixelmonhollows.net
PixelmonHollows Network

#313 PokeBrawl

44 / 100
play.poke-brawl.com
PokeBrawl